Retningslinjer

Våre etiske retningslinjer | Code of Conduct

 1. Nøkkelprinsipper
  1. Ærlig og etisk drift

Vårt rykte er en av våre mest verdsatte eiendeler, og er avgjørende for vår videre suksess. Selskapet skal drives på en ærlig, etisk og ansvarlig måte.

 1. Respekt for menneskerettigheter

Alle mennesker skal behandles med verdighet og respekt. Vi skal alle legge ned en innsats for å unngå og skape eller bidra til negative innvirkninger og skal handle raskt for å hindre og utbedre påvirkningen som kan oppstå.

 • Rettferdig arbeids- og ansettelsespraksis
  • Likestilling og diskriminering

Ansatte og samarbeidspartnere skal ikke diskrimineres på bakgrunn av kjønn, alder, religion, legning, nasjonalitet eller politisk tilhørighet. Protektiv skal etterstrebe å ansette, opplære, promotere og på andre hold behandle søkere og ansatte uten diskriminering. (basert på faktorer som ikke er relatert til våre interesser.)

 • Tvangs- og barnearbeid

Protektiv vil ikke bruke noen form for tvang eller ufrivillig arbeid hvor mennesker er tvunget til å jobbe mot sin vilje.
Barnearbeid er forbudt og det aksepteres ikke at verken vi, eller våre leverandører eller samarbeidspartnere, benytter seg av barnearbeid. Barns grunnleggende menneskerettigheter skal være ivaretatt.

 • Anstendige arbeidsforhold

Protektiv forplikter seg til å opprettholde et sunt, trygt og produktivt arbeidsmiljø, fritt for diskriminering og trakassering, hvor alle skal behandles med respekt og verdighet, dette skal ivaretas til enhver tid. Lønn skal være representativt for den ansattes stilling og utdanningsnivå. Det skal foreligge arbeidskontrakt for samtlige ansatte. Ansatte har rett til fagorganisering.

 • Arbeidsmiljø, anti-trakassering og HMS

Vi overholder alle gjeldende lover som forbyr trakassering, diskriminering, mobbing og ellers annen adferd som skaper et utrygt arbeidsmiljø. Alle ansatte har et ansvar for å følge vårt HMS-regelverk for å sikre deres hverdag både fysisk og psykisk. Vi følger periodevise planer som beskriver hvilke oppgaver bedriftshelsetjenesten skal utføre.

 • Ansvar for produkt, service og tjenester
  • Produkttrygghet

Ettersom Protektiv ikke eier egne klesfabrikker, er det viktig for oss at våre leverandører tar ansvar for sine ansatte som tilvirker våre varer, at de gjør dette under anstendige arbeidsforhold, med kvalifiserte medarbeidere og med anstendig lønn.

 • Klimahensyn

Protektiv anerkjenner viktigheten av å ivareta miljøet, skape livskvalitet for oss og for dem som kommer etter.
Vi er behjelpelige med reparasjon og tilpasninger i stedet for nysalg.
Vi er registrerte Miljøfyrtårn, medlem av Grønt Punkt Norge, har installert både jordvarme og solcellepaneler, for å skape så lite miljøfotavtrykk som mulig.

 • GDPR
  • Behandling av personopplysninger

Personopplysninger skal behandles i tråd med lovverket. Dette innebærer at opplysningens integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet beskyttes, samt fjernes når det ikke lenger er behov for opplysningen.

 • Anti-korrupsjon

Anti-korrupsjon
Protektiv har nulltoleranse for korrupsjon og bestikkelser. Ansatte kan verken gi eller motta gaver for og oppnå, påvirke eller beholde forretningsfordeler
Alle ansatte har taushetsplikt, være seg informasjon de har ervervet i arbeidet eller opplysninger gitt i fortrolighet.